Beleidsplan voor een Nieuw Nederland.

Beleidsplan voor een Nieuw Nederland.

Boxmeer, 2-1-2021

Kernkabinet:

Afschaffen: Alle politieke partijen en de 1e en 2e Kamer.

Plan:            Uit een lijst van willekeurig welke personen dan ook kiest U als burger
                     rechtstreeks een Minister president, Min. van Financiën, Min. van Handel en
                     Economie en een Min. van Binnenlandse Zaken.
                     Dit team wordt met de hoofden van diverse Ministeries aangevuld. Zij
                     adviseren het Kernkabinet en hebben buiten Nederland de status van
                     Staatssecretaris.

Bindend Referendum.

Afschaffen: Alle partijen en het theater omtrent coalitievorming.

Plan:            Een burgerteam doet aan de bevolking voorstellen omtrent wetten en beleid.

                     Ondersteund door experts van diverse Ministeries.

                     Daaruit ontstaan een aantal mogelijkheden voor wetten of beleidsvoorstellen.

                     U maakt uw keuze via een digitale stemmogelijkheid en maakt uw keuze.
                     Het Kernkabinet zet uw wens onveranderd om in een wet of beleid.
                     De voorstellen vanuit het burgerteam worden via TV en sociaalmedia en in
                     lokale politieke cafés met alle voor- en tegenargumenten en consequenties
                     en beschouwingen voorzien.
                     U maakt daarna uw keuze die bindend is voor het Kernkabinet.
                     Enorm kostenbesparend en doet recht aan uw directe keuze.

Financiële sector.

Afschaffen: De banken worden genationaliseerd en komen onder toezicht van het
                     Kernkabinet en de burger.

Plan:             Er wordt een systeembank opgericht die volledig ten dienste staat van de
                      Nederlandse samenleving. Hier kunt u de betalingen laten uitvoeren die u
                      moet doen.
                      Spaargeld mag u daar plaatsen. Deze worden dan door de Overheid
                      gegarandeerd.

Let op:          Spaargeld op andere banken vallen niet meer onder het garantiefonds.

Hypotheken: Worden rechtstreeks door de overheid verstrekt en hebben dan de

                        Nederlandse Hypotheek Garantie.

Let op:           Hypotheken elders afgesloten vallen dan niet meer onder de N.H.G.

Sociaal stelsel.

Afschaffen:  De overbodige variaties van wetten en regelingen. WW – bijstandswet –
                      Wajong – WAO etc. worden afgeschaft.

Plan:              Er komt  – 1 – één wet en beleid c.q. loket dat als iemand niet kan werken –
                      geen werk heeft – daar een uitkering krijgt.

Lager Onderwijs.

Afschaffen:  De regeldruk in het onderwijs en de vele tussenuren. Grote scholen worden
                       opgesplitst tot kleine onderwijs omgeving

Plan:             Terugkeer van een goed basisonderwijs.
                      Alleen openbare scholen met daarnaast ruimte voor religie en aanverwante
                      zaken op de woens- of zaterdagmiddag aansluitend aan de lesuren.
    
                      Verplichte zwemlessen en minimaal 3 uur sport per week.
                      Verplichte culturele omgangsleer met respect en acceptatie van alle
                      levensvormen.

                      Lager-onderwijs tot aan 16e levensjaar en daarna pas een keuze maken
                      voor Vervolgonderwijs.
                      Huiswerk begeleiding tot 17.00 uur op school.

Middelbaar Onderwijs

Afschaffen:  Teruglopend kwaliteit van onderwijs en de acceptatie van de zesjes cultuur.

Plan:             Breed leerplan met 14 vakken.
                      In het derde schooljaar minimaal 6 maanden stage bij verschillende
                      bedrijven.
                      Dan keuze maken en afstuderen in de gekozen richting.

                      Voldoende vakmensen opleiden die daarvoor naar behoren betaald krijgen.
                      Vakmanschap weer terug in de regel: Leerling – gezel – meester vakman.
                      Gratis boeken en lesmateriaal.

Universitair Onderwijs.

Afschaffen:  Studiefinanciering.

Plan:              Toelatingstoets m.b.t. motivatie en doorzettingsvermogen.
                       Binnen 18 maanden propedeuse halen.
                       Dan volledige 12 maanden stagelopen bij diverse bedrijven en instanties.
                       Dan keuze maken welke opleiding er afgerond gaat worden.
                       Daarna in 4 jaar afstuderen en praktijk opdoen in gekozen richting.

Nieuw Onderwijs:

Afschaffen:   De beperking om een leven lang hetzelfde beroep te doen

Plan:              Daar tweederde van de werkzame beroepsbevolking in een fase na het
                       vervullen van een werkzame periode mag worden omgeschoold dient en  
                       een introductie van een nieuw schooltype voor volwassenen.
 
Economie:  

                      Afschaffen:   Onnodige regeldruk en eisen m.b.t. minderheidsgroepen.
                      Uitverkoop van goede Nederlandse bedrijven aan buitenlandse investeerders.

Plan:              Fiscale vrijstellingen zodat er in bedrijvigheid en werknemers wordt
                       geïnvesteerd.
                       Startende ondernemingen worden middels instromende werknemers
                       geholpen tot een volwaardig bedrijf uit te groeien.
                       Er worden landelijk 40 centra geopend waar burgers en bedrijven met ideeën
                       of producten- ideeën naar toe kunnen voor hulp. 
                       Jaarlijks wordt 4 miljard in innovatie geïnvesteerd en worden resultaten
                       geëist.
                       Duidelijke afreken momenten.

Doel:              het op solide basis een snelle stimulans voor werkgelegenheid.


Infrastructuur:

Afschaffen:    De splitsing van het openbaar vervoer

Plan:                Openbaar vervoer komt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie te
                         vallen.
                         Waterwegen worden beter benut en vormen mede de ader van het
                         transport naar het binnen- en buitenland.

                         Steden worden voorzien van een gratis vervoer van parkeerplaatsen aan de rand van

                         een stad naar het centrum met vervoerseenheden voor zowel personen als goederen.

Belastingen:

Afschaffen:     Motorrijtuigenbelasting
                         Verscheidenheid aan zorg-woontoeslag etc.
                         Zinloos rondpompen van geld.

Plan:                Motorrijtuigenbelasting verdisconteren in de benzineprijs.
                         OZB wordt landelijk vastgesteld en gelden voor alle gemeenten
                         Afvalstoffenheffing en rioolrechten worden landelijk geregeld en gelden voor
                         alle gemeenten.

Ziekenfonds:

Afschaffen:     Private zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.

Plan:                Eén Algemeen Ziekenfonds voor iedereen en de premie wordt via de
                         werkgever ingehouden.
                         Eigen risico wordt volledig afgeschaft.
                         Ziekenhuizen gaan betere zorg verlenen en artsen worden in teamverband
                         opgeleid zodat er beter teamwerk wordt geleverd.
                         Artsen in loondienst van de zorgverlener.
 
Woningbouw:

Afschaffen:    Zelfstandige Woningcorporaties.
                        Woningbouwbeleid en het vaststellen van bestemmingsplannen door
                        Provincies.

Plan:               Woningbouwbeleid en Woningcorporaties vallen weer onder het
                        verantwoordelijke Ministerie.
                        Woningbouwbeleid wordt centraal door het Ministerie geregeld.
                        Betaalbare sociale woningbouw.
                        Marktpartijen met grondposities worden indien nodig onteigend.

Zorg:

Afschaffen:   Bureaucratie en werkdruk

Plan:               Zorginstellingen controleren dat ze goede zorg leveren.
                        Platte organisatie waarin de directeur maximaal 120.000 euro verdient.
                        Management wordt overbodig door de platte organisatie.
                        Voldoende stageplaatsen voor leerling verpleegkundigen/OK-assistenten,
                        enz.

                        Constante scholing om een zo breed mogelijk inzetbaarheid te bevorderen.

                        Bureaucratie wordt geminimaliseerd.

                        Eén totale verantwoording naar het Zakenkabinet.

                

Natuur:

Afschaffen:    Onder water zetten van de Hedwiges polder.

Plan:               Bevorderen van de kennis van de natuur bij jongeren.
                        Bomen aanplant om het Co2 terug te dringen
                        Bevorderen van bosrijke omgevingen o.a. voor recreatie, liefst fruitbomen.

Milieu:                       

Afschaffen:    Plaatsen van windmolens die nu alleen op subsidies draaien.

Plan:               Meer en beter gebruik maken van nog nieuw te ontwikkelen zonnecellen.
                        Opwekking door getijde schommelingen
                        Plaatsen van waterturbines in de grotere rivieren.
                        Verdere ontwikkeling van waterstofgas energie
                        Kerncentrales overstappen van uranium naar het ongevaarlijke
                        thorium.
                        Auto’s ombouwen op het gebruik van thorium brandstof.
                        ( op 8 gram thorium loopt een auto anderhalf miljoen kilometer)
                        Centra van grote steden verkeersvrij maken en openbaar vervoer eromheen
                        gratis.
                        Aangepaste stadsbussen voor combi van personen en goederen.

Gezondheid:

Afschaffen:   Prominente positie van de farmaceutische bedrijven.
                       Eenzijdige informatie over voedingswaren.

Plan:              Invoering van complementaire gezondheidstechnieken zoals bacteriofagen.

                       Diepgaand onderzoek naar alternatieve geneeswijzen.
                       Herintroductie van hennepolie voor lichamelijk herstel.
                       Sneller en meer gecoördineerd onderzoek naar ziekten.
                       Ruimte voor nieuwe onderzoekers die op dit gebied zeer innovatief zijn.
                     

                       Zelf weer alle medicijnen in eigen beheer ontwikkelen en produceren.

                       Daartoe komt in Oss een fabriek waar alle medicijnen tegen kostprijs worden

                       aangeboden op de Nederlandse markt. Zonder winstbejag

                       Universiteiten die met overheidsgeld medicijnen ontwikkelen blijven volledig

                       eigendom van de Nederlandse samenleving evenals de ontwikkelde medicijnen.

                       Reeds ontwikkelde middelen tegen kanker, per direct verder ontwikkelen en in eigen

                       beheer in Nederland maken
Defensie:      

Afschaffen:   Hokjesgeest verschillende veiligheidsorganisaties

Plan:               Nationaal trainingscentrum veiligheid, waarin basisopleiding defensie, politie,
                        brandweer en ambulancepersoneel wordt gerealiseerd.
                        Integrale aanpak cyberdreiging

                       Collectieve fysieke-, mentale- en waar nodig schietopleiding.

Kunst en Cultuur:

Afschaffen:   Financiële drempels om educatief onderricht te hebben.

Plan:              Voor jongeren worden alle musea en educatieve evenementen een verplicht
                       vak.
                       Actief bevorderen van het creatieve talent omdat dit ook het innovatieve
                       Inzicht bevordert.

Ontwikkelingshulp:

Afschaffen:   De versnippering van energie en geld.

Plan:              Ieder west Europees land adopteert maximaal twee ontwikkelingslanden
                       die aan een aantal opgestelde criteria voldoen, waaronder een stabiel
                       bestuur.
                       Bied studenten de mogelijkheid om tijdens hun stage periode daar werk te
                       verrichten en oudere werknemers daar hun ervaring in te zetten.

Rechtspraak:

Afschaffen:   Raad van State.
                       Onbeperkt budget voor de rechtspraak.

                       Procedures worden transparant en verkort.

Plan:              Introductie van een adviserende c.q. bepalende burgerrechtspraak.


                       Volstrekte scheiding tussen politiek en Rechtspraak


Transport:

Afschaffen:   Alle op accu aangedreven voertuigen, omdat het vernietigen van de accu later meer  

                       milieuschade oplevert dan bespaarde Co2.

                       Stimuleren van alle alternatieve energiebronnen met als doel de natuur te ontzien.

                       Vol inzetten op waterstof en waterstofgas, dat vrij eenvoudig is te produceren en het

                       milieu niet aantast.

Dit plan is een voorstel dat zeker nog verfijning kan hebben.

Het nader uitwerken van deze plannen is vrij eenvoudig waarbij zeker het rendement, het milieu en effectiviteit bepalend moeten zijn met als strikte voorwaarde dat we planeet en het Universum beschermen.     Terug naar boven