Expert schrijft een brief.

Beste lezers, ik krijg dit zojuist doorgestuurd en dit is een dijk van een waarheid.

Is wat technisch maar de moeite waard om goed te lezen:

Aan: 27 november 2020

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd Mw. Dr. Marina Eckenhausen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Betreft: Grootschalige Bedreiging Patientveiligheid a.g.v. Corona Testbeleid

Geachte mevr. Eckenhausen,

Inleiding De directe aanleiding om contact met u op te nemen is een recente video op Facebook van een aangedane burger. Ik bestudeerde deze video en kwam tot de conclusie dat hier sprake is van een vermoedelijke calamiteit die direct herleidbaar is tot het vigerende corona testbeleid. Zoals u als geen ander weet is een calamiteit een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg én die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid. Voor de volledigheid vindt u onderstaand een link naar de bewuste video1.

Vanuit mijn achtergrond als kinderarts, medisch manager kwaliteit en directeur beleid KNMG heb ik mij jarenlang ingezet voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid zowel regionaal als landelijk. Vanuit eigen ervaring heb ik gezien, dat ernstige bedreigingen voor de patiëntveiligheid ontstaan uit systeemfouten. Niet de wie vraag is daarbij relevant maar de waarom vraag.

To err is human

Het beloop van onderhavige casus is voor mij niet slechts een eenmalige verdrietige en onfortuinlijke gebeurtenis, maar staat symbool voor een onderliggende systeemfout van ongekende omvang. Een systeemfout die stelselmatig wordt genegeerd en die op grote schaal alle klassieke elementen van het “Zwitserse kaasmodel” van James Reason 2 in zich draagt.

Daarbij komen dan nog de klassieke “Groupthink” van Irving Janis 3, een onveilige aanspreekcultuur en een collectieve bewustzijnsvernauwing die we zo goed kennen uit de lucht- en ruimtevaartrampen en andere catastrofes uit de (recente) geschiedenis.

De systeemfout wordt gevoed door het vigerende coronabeleid waarin de RT PCR testen een cruciale rol spelen. Niet alleen zijn alle huidige corona maatregelen gebaseerd op deze RT PCR testen, ook de ziekenhuiscapaciteit en het medisch handelen van de zorgverleners worden rechtstreeks beïnvloed door deze RT PCR testen.

Wellicht was u reeds op de hoogte van de grote tekortkomingen van de RT PCR test. Deze zijn dermate ernstig dat er inmiddels een zgn. Retraction Paper is ingediend door terzake kundige wetenschappers4. Ook heeft het Portugese hof van beroep de RT PCR test inmiddels als onbetrouwbaar gekwalificeerd 5. De kern van de systeemfout is gelegen in het grote aantal fout-positieve testuitslagen. De (fout)positieve testuitslagen worden stelselmatig door zowel overheid als media aangeduid als coronabesmettingen. Als zodanig worden de positief geteste mensen ook gemarkeerd als besmettelijke coronapatiënten.

In Nederland wordt tot op heden nog steeds gebruik gemaakt van deze RT PCR test met alle gevolgen van dien. De casus uit de video staat niet op zichzelf. Als gevolg van het grootschalige testen (in de nabije toekomst zal dit alleen nog maar groteskere vormen gaan aannemen) moet men veronderstellen, dat de patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen systematisch en structureel ernstig wordt bedreigd.

De gatenkaas van het coronabeleid

Mensen met klachten dienen getest te worden op corona. Dit gebeurt voor het overgrote deel in de corona teststraten. Er komt geen dokter aan te pas. Iedere goed opgeleide dokter weet dat een klinische blik vooraf gaat aan aanvullend onderzoek. Als de symptomen overduidelijk passen bij een specifieke diagnose is een negatieve testuitslag niet relevant.

Omgekeerd zal een positieve testuitslag de dokter niet imponeren als de patiënt nauwelijks tot geen specifieke klachten heeft. Een goede arts heeft èn verstand van achtergrondincidenties èn weet hoe je een tests zeer betrouwbaar kan inzetten en interpreteren om een goede diagnose te kunnen stellen.

Hieronder zal ik puntsgewijs en kernachtig de elementen benoemen die allen een substantiële bijdrage leveren aan een bedreiging van de patiëntveiligheid: 1. Er zijn veel fout-positieve uitslagen. Een positieve RT PCR test mag niet worden verward met een besmetting, besmettelijkheid, laat staan een goede diagnose;

2. De fout-positief geteste mensen worden als coronapatiënten opgenomen op de corona afdeling indien het klachtenpatroon en de patiëntkarakteristieken een opname rechtvaardigen. Deze patiënten worden als coronapatiënt behandeld (zie onderhavige casus);

3. De behandeling van een coronapatiënt is veeleisend voor de zorgverleners. Dit draagt nog eens bij aan een grotere kans op incidenten;

4. Door “cognitive bias” worden andere diagnoses minder snel en minder vanzelfsprekend overwogen bij een eenmaal positief geteste ‘coronapatiënt’.

Een brede klinische blik kan afwezig zijn a.g.v. bewustzijnsvernauwing met alle gevolgen van dien (zie onderhavige casus);

5. Veel zorgverleners zitten thuis met een fout-positieve testuitslag waardoor de (toch al beperkte) ziekenhuiscapaciteit verder wordt ondermijnd. Personeelskrapte zorgt daarnaast voor extra belasting van de zorgverleners aan het bed met oververmoeidheid en incidenten tot gevolg;

6. Tegenspraak van bezorgde collega’s is nauwelijks mogelijk. Momenteel worden veel artsen letterlijk de mond gesnoerd die zich zorgen maken over de coronamaatregelen in het algemeen en het RT PCR testbeleid in het bijzonder. Er is sprake van onvervalste censuur. De groupthink doet zijn werk en een open aanspreekcultuur is afwezig in het (wetenschappelijke) coronadebat.

Ik wil hierbij nogmaals de allergrootste ramp ooit in de luchtvaart in uw herinnering roepen: de u welbekende Tenerife ramp. Veroorzaakt door menselijk falen, waarbij tegenspraak niet werd geduld;

7. Een gezonde en transparante feedbackloop is daardoor in alle lagen van de gezondheidszorg afwezig. Dit belemmert het vermogen om de noodzakelijke lessen te leren en om met voortschrijdend inzicht snel levensreddende verbeteringen te implementeren;

8. Afschaling van de reguliere zorg a.g.v. het capaciteitsprobleem zorgt voor uitgestelde diagnoses, gemiste diagnoses en dientengevolge ernstige gevolgen voor andere patiënten. De patiëntveiligheid wordt hierdoor andermaal stelselmatig bedreigd;

9. The “conspiracy of silence” beschermt weliswaar de eindverantwoordelijke vakbroeders en beleidsmakers voor gezichtsverlies, maar laat de Titanic steeds meer koersen op een ongeëvenaarde ijsberg. Deze opsomming is niet limitatief. Deze opsomming is slechts een klein overzicht van de meest in het oog springende elementen van de corona systeemfout voor zover het de ziekenhuiszorg betreft. Alle overige desastreuze (lange termijn) effecten voor de Nederlandse volksgezondheid a.g.v. het (korte termijn) coronabeleid laat ik nu buiten beschouwing. U kunt hierover uitgebreide informatie vinden op internet. Desgewenst kan ik u daarover informeren.

Operatie geslaagd, patiënt overleden

Inmiddels weten we ongelooflijk veel over de wetenschappelijke achtergronden van het coronavirus6’7, de wereldwijde wetmatigheden van het beloop van de coronagolven8 en de effecten van de maatregelen. De WHO beschrijft een IFR van 0,23% voor de totale populatie en een spectaculair lage IFR van 0,05% voor de mensen < 70 jaar9. Ook heeft de WHO inmiddels geconcludeerd dat lockdowns te allen tijde voorkomen moeten worden i.v.m. de desastreuze effecten voor de mensheid10. Daarmee is onomstotelijk aangetoond dat de maatregelen velen malen erger zijn dan het virus zelf.

Als klap op de vuurpijl las ik deze week een slotpassage uit het boek “Covid-19-The Great Reset” van de oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, Prof. Klaus Schwab11. Deze slotpassage is wat mij betreft schokkend in het licht van de huidige maatregelen:

“However, at a global level, if viewed in terms of the percentage of the global population effected, the corona crisis is (so far) one of the least deadly pandemics the world has experience over the last 2000 years. In all likelihood, unless the pandemic evolves in an unforeseen way, the consequences of COVID-19 in terms of health and mortality will be mild compared to previous pandemics”.

Burgerplicht

U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom ondergetekende op een vrijdagavond in de pen is geklommen en u deze brief schrijft. Temeer omdat een ruime meerderheid van de Nederlandse burgers zich gewillig en/of angstig onderwerpt aan de coronamaatregelen. In het huidige straatbeeld kunt u dat treffend zien aan de vele niet werkzame mondmaskers. Deze burgers volgen plichtsgetrouw de opdrachten van de beleidsmakers in de veronderstelling dat zij daarmee het juiste doen en wellicht ook om sancties te voorkomen. Dat is heel begrijpelijk en invoelbaar. Zij hebben geen flauw benul van wat zich afspeelt achter de schermen.

Zij hebben geen flauw benul dat zich voor hun ogen een systeemfout afspeelt van ongekende omvang. Zij geloven in de integriteit, transparantie en professionaliteit van de sleutelfiguren in deze coronacrisis. Zo hoort het normaal gesproken ook te zijn. Door alle zeer gefundeerde informatie die de afgelopen maanden tot mij is gekomen beschouw ik mezelf niet meer als een burger die geen flauw benul heeft. Ik ben inmiddels zo geschrokken en verontrust, dat ik het als mijn burgerplicht beschouw om u op de hoogte te stellen van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Mogelijkerwijs hebben deze inzichten u niet bereikt als gevolg van de censuur en groupthink. Deze inzichten laten overduidelijk zien dat niet het coronavirus ons grootste probleem is maar de manier waarop we ermee om gaan. The human factor dus.

U bent een sleutelfiguur in de gezondheidszorg. Ik ga er helemaal vanuit dat u uw uiterste best doet om de patiëntveiligheid voor alle Nederlanders te waarborgen in deze bijzondere tijd. Na het lezen van deze aangetekende brief kunt u uw ogen niet meer sluiten voor de grootschalige bedreiging van de patiëntveiligheid als gevolg van het vigerende corona (test)beleid. Dat maakt ook dat u uw verantwoordelijkheid dient te nemen om een grootscheeps onderzoek in te stellen naar de corona systeemfouten.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Bovenal doe ik een beroep op uw medemenselijkheid en uw hart. Wat momenteel in Nederland (en in de wereld) gebeurt raakt steeds meer losgezongen van een rationele, weloverwogen bestrijding van een virusepidemie.

In feite staat onze menselijkheid op het spel. Ik hoop van harte dat u de moed en het lef heeft om op te staan. Voor ons allemaal. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij een reactie stuurt.

Deze brief wil ik graag afsluiten met een veelzeggende quote van James Reason:

“Defences, barriers and safeguards not only protect a system, they can also cause its catastrophic breakdown”.

Hoogachtend, Giliam Kuijpers, MD, MCM

giliam@medgezel.nl www.medgezel.nl

1. https://www.youtube.com/watch?v=Wio5Aht76h0&feature=youtu.be&utm_source=sendi nblue&utm_campaign=27112020_NIEUWSBRIEF&utm_medium=email

2. Human error: models and management. Reason J, BMJ. 2000 Mar 18; 320(7237):768-70.

3. Groupthink. Janis I.L., Psychology Today. 1971 5 (6); 43–46, 74–76.

4. https://bpoc2020.nl/verhoren/#video-archief

5. https://tkp.at/2020/11/17/portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-tests-fuerunzuverlaessig-und-hebt-quarantaene-auf/

6. High prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in care homes affected by COVID-19: Prospective cohort study, England. The Lancet, 5 november 2020. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30341-2/fulltext

7. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV Viral load dynamics, viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis. Muge Cevik MRCP et al. Nature. 2020 november 19 https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666- 5247(20)30172-5/fulltext

8. https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0

9. https://amp.news.com.au/world/coronavirus/global/coronavirus-who-backflips-on-virusstance-by-condemning-lockdowns/news-story/f2188f2aebff1b7b291b297731c3da74

10. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bulletin of the World Health Organization, 14 oktober 2020. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

11. Covid-19-The Great Reset. Klaus Schwab and Thierry Malleret. 2020 World Economic Forum ISBN 978-2-940631-11-7

Terug naar boven